Gửi lời nhắn tới chúng tôi
Đơn giản hơn, hãy tìm một chú chim bồ câu, buộc lời nhắn vào chân, thì thầm: "UrbanChick".