Có thể dùng Cocmau khi đang đặt vòng tránh thai (UID)?

Có chứ. Bạn hãy cẩn thận một chút để đảm bảo Cocmau không chạm vào dây của vòng tránh thai, và luôn bóp đáy cốc để làm tiêu giác hút khi tháo Cocmau. Chúng tôi cũng khuyên bạn tham khảo ý kiến bác sĩ trước, có thể cắt ngắn dây một chút để dùng cốc thuận tiện.